Cv-ul directorului

CURRICULUM VITAE
Ludmila Crăciun

022 47 21 53   R. Moldova Chişinău,

ludmilacraciun86.lc@gmail.com

Sexul Feminin| Data naşterii 20.11.1986| Naţionalitatea MDA

LOCUL DE MUNCA Director Instituţia de educaţie timpurie nr.138 ,,Aurica”

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada 31.03.2014 – prezent
Funcţia sau postul ocupat  Educator – Instituţia de educaţie timpurie nr.32, or. Chişinău, str. Mihai  Sadoveanu, 2/2
Perioada 03.09.2007 -31.03.2014
Funcţia sau postul ocupat Educator – Instituţia de educaţie timpurie nr. 46, or. Chişinău, str. Alexandru Bernardazzi, 70
 

Principalele activități și responsabilități

      Implimentarea, la nivel de grupă, a programei educaţiei preşcolare.

Realizarea procesului educaţional cu copiii prin diferite tipuri de activităţi specific; crearea mediului educaţional favorabil dezvoltării copiilor;

Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia.

Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia şi personalul didactic şi interinstituţional cu alţi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii.

Asigurarea perfecţionării continue a activităţii personalului didactic în realizarea unui proces educaţional centrat pe copil.

Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale şi     metodice a personalului didactic.

Asigurarea capacităţii organizaţionale a instituţiei;

Organizarea, controlul, monitorizarea şi evaluarea activităţii întregului personal al instituţiei;

Coordonarea acţiunilor de asigurare a calităţii procesului educaţional;

Organizarea şi coordonarea parteneriatelor educaţionale cu diverşi agenţi educaţionali şi promovarea imaginii instituţiei în comunitate;

Asigurarea protecţiei copiilor faţă de orice formă de violenţă.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada 2020
Calificarea / diploma, obţinută DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE DE MASTER

Seria ALII nr.000020820

Programul de master Leadership și instruire

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea  Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă’’ din Chișinău
Perioada 2019
Calificarea / diploma, obţinută DIPLOMĂ de calificare profesională suplimentară la studiile superioare, nr.7129063343
Perioada 2019
Calificarea / diploma, obţinută Certificate of Attendance
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ENGLISH EDUCATIONAL CENTRE ’’CROTALUS’’
Calificarea / diploma, obţinută DIPLOMĂ de Licență învățământ superior, nr.509414629042

Titlul de Licențiat în științe ale educației

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stat din Tiraspol
Perioada 2017
Calificarea / diploma, obţinută Diplomă de recunoștință,  Promoția 2014-217
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Părinții copiilor grupei nr.2 ,,Pitulicea’’
Perioada 2016
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la cursuri de Dicție
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ DICȚIE cu Vera Nastasiu
Perioada 2016
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de gradul II (doi), Seria CDD    Nr.0017356

Conform ordinului nr.1267 din 5 septembrie 2016

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
Perioada 2016
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de gradul II (doi), Seria CDD    Nr.0017356

Conform ordinului nr.1267 din 5 septembrie 2016

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Proiecte internaţionale şi naţionale

Perioada 2018
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare cu titlul ,,EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A COPILULUI CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE(CES)’’
Numele furnizorului de formare Institutul de Psihologia Dezvoltării ( România)
Perioada 2018
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare la Conferința științifică Internațională Asistența logopedică: actualitate și orizonturi 22/23 noiembrie 2018, Chișinău
Numele furnizorului de formare Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, PROIECTUL EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport mun. Chişinău şi Inspectoratul Şcolar General Judeţean Dâmboviţa, IET nr.32.
Perioada 2017
Calificarea / diploma, obţinută Certificat de participare, Inspectoratul Şcolar General Judeţean Dâmboviţa, Nr.677 ,,Programele artistice –  între tradiţional şi modern”
Numele furnizorului de formare Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport mun. Chişinău şi Inspectoratul Şcolar General Judeţean Dâmboviţa

COMPETENȚE PERSONALE

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

      Capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale; abilităţi  strategice; abilităţi  organizaţionale; abilităţi  de eficacitate personală.   Planificarea şi organizarea evaluării competenţelor profesionale ale personalului din subordine;

Analiza informaţiilor şi luarea deciziilor privind  competenţele persoanei;

Competenţe de organizare a echipei, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare;

Competenţe de motivare, mobilizare de sine şi a echipei, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

Integritate profesională, responsabilitate, devotament.

 

Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei

Flexibilitate, adaptabilitate, spirit de lucru în echipa, experienţă bogată  cu o preocupare permanentă pentru perfecţionarea continuă;

Competenţe de monitorizare şi evaluare;
Competenţe de elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire.

Limba(i) maternă(e) Limba română
   
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral  
Limba engleză ü ü      
  Certificate of Attendance   / ENGLISH EDUCATIONAL CENTRE ’’CROTALUS’’  Nivelul: A1/2 Utilizator elementar
Limba rusă ü ü ü   ü
  Nivelul: B1/2 Utilizator independent
 
Competenţe de comunicare       bune competențe de comunicare orală și scrisă(asertivă și eficientă);

capacitatea de distingere a informației relevante de cea irelevantă;

comunicare interrelațională și tehnici de comunicare eficientă.

Competenţe organizaţionale/manageriale

 

 

 

      leaderschip(conduită managerială);

competențe de planificare, organizare, luare de decizii, elaborare de documente/instrucțiuni, argumentare, prezentare, mobilizare,monitorizare,  convingere și aplanare de conflicte;

punctualitate și integritate;

respect și toleranță;

eficiență și eficacitate;

obiectivitate și corectitudine;

utilizarea SOFT-urilor educaționale;

Aceste competențe au fost dobîndite ca urmare a diferitor ședințe metodice, de informare și armonizare, ateliere de lucru, seminare și cursuri.

promovarea standardelor profesionale;

cunoașterea proceselor de lucru  și monitorizarea dezvoltării cadrelor didactice și ale copiilor;

competențe de organizare a procesului de instruire și creștere profesională a cadrelor didactice;

bune competențe de utilizare rațională a resurselor materiale și de muncă; sociabilitate;

 
Competenţe dobîndite la locul de muncă spirit de echipă;perseverență și inițiativă.

În prezent dețin funcția de Președinte al Comitetului Sindical.

Competenţe informatice       competențe de utilizare a instrumentelor Microsoft Office, Power Point, Internet Explorer;

capacitate de utilizare a diferitor echipamente tehnice(audio, video).

Alte competenţe abilități de lucru cu personalul, cu copii, cu părinții.

abilități de mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte

Permis de conducere  

 

B

 

 

 

Anexe  copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare